...

2 Reads

ବାବୁରେ ତୁ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଭିତରେ ସିଅ କାଟୁ ଠିକ୍ ଅଛି କାଟ୍, କିନ୍ତୁ , ମନେରଖ ମୁଁ କାହାର ଚେର କାଟେ ନାହିଁ , ଜିଏ ମୋ ଚେର କାଟେ ମୋ ଭଗବାନ୍ ତା ଚେର କୁ ବି ଓପାଡି ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତି...ଏସ୍ ଏସ୍ ଏନେ✍️..