...

1 views

एकटा राहगीर

एकट्याचा प्रवास, नव्या वाटेचा शोध,
मनामध्ये उमलली, अनोख्या क्षणांची मोहोळ.

वाटांवर चालताना, नकळत येते साक्षात्कार,
निसर्गाच्या कुशीत, हरवतात साऱ्या विचार.

निसर्गाच्या गप्पा, ओसाड रस्त्यांच्या गाणी,
स्वत:च्याच छायेत, सापडते हवी तीच काणी.

सागराच्या लाटांनी, गुदगुल्या केल्या हृदयाला,
पर्वतांच्या शिखरांनी, दिला आधार मनाला.

एकटा चालताना, भेटतात नवे चेहरे,
अनोळखी संवादांत, रंगतात नवीन फेरे.

आकाशाच्या रंगांत, शोधतो स्वत:चे प्रतिबिंब,
एकट्याच्या प्रवासात, सापडतो नवा आनंद.

दूरवरच्या वाटांवर, उमजते आपले अस्तित्व,
स्वत:च्या आत डोकावतो, सापडते नवीन दृष्टिकोन.

एकट्याचा प्रवास, मनाच्या स्वातंत्र्याची गोष्ट,
प्रत्येक पावलांमध्ये, जगण्याची नवी रोचकता शोधतो.